Lectorenplatform Circulaire Economie

Het Lectorenplatform Circulaire Economie is opgezet door lectoren van veertien hogescholen die toegepast onderzoek doen naar thema’s die verband houden met de circulaire economie. Het platform is samen met Stichting Het Groene Brein opgezet. Het platform beoogt het delen van kennis en onderzoek, het opstarten van gezamenlijk onderzoek en het verbinden van lectoren, ondernemers, overheden en andere partijen aan elkaar.  

Be inspired by the community

Waarom dit platform?
Uit onderzoek van Partners for Innovation in opdracht van NRPO-SIA, bleek een duidelijke behoefte om een platform voor lectoren op te zetten. De noodzaak om gezamenlijk aan de circulaire economie te werken is voornamelijk vanwege de volgende redenen:
a) De uitputting van grondstoffen, versnippering van initiatieven
b) De versnippering van circulaire initiatieven en activiteiten;
c) De noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak.

Omdat er nog geen formele plaats bestond voor afstemming, kennis en ervaringen tussen de lectoren rondom onderzoek naar de circulaire economie bestond, is het Lectorenplatform Circulaire Economie per februari 2017 opgestart.

Welke doelen heeft het Lectorenplatform Circulaire Economie?

Het Lectorenplatform Circulaire Economie beoogt cross-sectorale samenwerking te bevorderen en samenwerking tussen verschillende disciplines te stimuleren.

Bevorderen cross-sectorale samenwerking: Het Lectorenplatform Circulaire Economie ontstaat een stevig netwerk rondom toegepast onderzoek van hogescholen voor de circulaire economie. Door het verbinden en het versterken van de samenwerking tussen met name lectoren en kenniskringen wordt het toegepast onderzoek voor de circulaire economie versterkt.
Hiermee wordt tevens de samenwerking met bedrijven, overheden, het onderwijs en andere partijen verstevigd. Toegepast onderzoek wordt idealiter altijd in samenwerking met stakeholders van buiten de hogeschool georganiseerd.

Samenwerking tussen verschillende disciplines: Onderzoeken rondom de circulaire economie spelen in de volle breedte van vele vakgebieden een rol. Doordat circulaire economie diciplines en sectoren overstijgt, is het van belang om samen te werken en kennis te delen.

Wat doet het Lectorenplatform concreet?

- Netwerken en kennisdeling; Tijdens fysieke bijeenkomsten van het platform werken leden aan een gezamenlijke kennisagenda waarin de verschillende domeinen en onderwerpen naar voren komen. Tevens faciliteert het lectorenplatform up-to-date kennis van lopende onderzoeken van hogescholen, van lectoren, kenniscentra en expertisecentra, van afgeronde publicaties en een kalender van activiteiten rondom circulaire economie.
- Externe verbinding; Het lectorenplatform wil een vraagbaakfunctie vervullen voor stakeholders in en buiten dit platform. Op basis van een concrete vraag kan onderzoek worden gestart. Externe partijen kunnen altijd terecht bij het Platform met hun vraag, leden van het platform kunnen ook gericht vragen voor betrokkenheid bij een gezamenlijk project (programmering en verdieping).
- Kwaliteitsimpuls aan onderzoek; Door onderling samen te werken neemt de kwaliteit van onderzoek toe en krijg de gewenste interdisciplinairiteit in onderzoek vorm.
- De verspreiding van kennis en zichtbaarheid; Het platform bevordert toename van kennis over de circulaire economie door relevante kennis te delen en te verspreiden en zichtbaar te maken.

Organisatie
De projectleider van het Lectorenplatform Circulaire Economie is Nies Rijnders, Avans Hogeschool.
Het secretariaat ligt in handen van Het Groene Brein.

Het kernteam van het platform borgt de inhoudelijke programmering van het platform en wordt momenteel gevormd door:
- Antoine Heideveld, Directeur Het Groene Brein
- Inge Oskam, lector Technisch innoveren & Ondernemen Hogeschool van Amsterdam
- Jan Jurriëns, lector Het Groene Brein
- Koen Dittrich, Lector Circulaire Economie Hogeschool Rotterdam
- Nies Rijnders, Manager Avans Expertisecentrum ‘Sustainable Business’
- Rob van der Heijden, hoogleraar Innovatieve Planningmethoden Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit Management Wetenschappen
- Donald Ropes, Lector Leren en Ontwikkelen 

Daarnaast onderhoudt het platform relaties met andere platforms. In het bijzonder de platforms Biobased Economy, Platform Logistiek en Platform Design. Gelet op de inhoudelijke verwevenheid met deze thema’s wordt de uitvoering van het platform circulaire economie met hen afgestemd en wordt op die manier synergie verkregen.

Wil je ook participeren of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Dianne de Fijter, d.defijter@hetgroenebrein.nl.

Powered by

Futureproof.community

by MVO Nederland